منجی

( بسوال تو چو درماند بگوید به نشاط

بر پیمبر صلواتی خوش خواهم به آواز )دسته بندي ها


استخاره به مولاى ما حضرت‏ قائم ارواحنا فداه

شیخ بزرگوار و فقیه عالى مقام، شیخ محمّد حسن نجفى ‏رحمه الله صاحب جواهر در  جواهر الکلام مى ‏نویسد:
نزد بعضى از اهل زمان ما، استخاره‏اى معمول شده، که اى بسا این استخاره به مولاى ما حضرت‏ قائم ارواحنا فداه نسبت داده مى ‏شود، و آن استخاره چنین است:
پس از قرائت و دعا قبضه ‏اى از تسبیح را گرفته و هشت هشت بشمارد، اگر یکى باقى ماند نسبتاًخوب است، و اگر دو تا باقى ماند یک نهى دارد، و اگر سه تا باقى ماند اختیار دارد؛ زیرا فعل و ترک آن‏ مساوى است، و اگر چهار تا باقى ماند دو تا نهى دارد.
و اگر پنج تا باقى ماند، برخى مى ‏گویند: سختى و زحمت دارد، و برخى دیگر مى‏ گویند: در آن کارملامت است، و اگر شش تا باقى ماند خیلى خوب است باید در آن کار عجله کند، و اگر هفت تا باقى ماندحکمش مثل حکم پنج تایى است – یعنى دو عقیده یا دو روایت درباره آن وجود دارد – و اگر هشت تا باقى ‏ماند، چهار نهى دارد.