منجی

( بسوال تو چو درماند بگوید به نشاط

بر پیمبر صلواتی خوش خواهم به آواز )دسته بندي ها


آخرالزمان در بین جین ها ٬ برهمائیان و چینیان

جین ها
در کتب مقدسه ی جین ها آمده است: «هنگامی که فساد و انحطاط و تباهی جهان را فرا گیرد، شخص کاملی که آن را «تیرتنگر» (نوید دهنده) گویند، ظهور کرده، تباهی را از بین می برد و پاکی و صافی را از نو برقرار می سازد». [۱] .

پاورقی
[۱] او پانیشاد، مقدمه، ص ۵۴٫

برهمائیان
در کتب مقدسه ی برهمائیان از ظهور «ویشنو» نویدهای فراوانی هست:
«ویشنو در میان مردم ظاهر می گردد…از او همه کس قویتر و نیرومندتر است…در یک دست «ویشنو» شمشیری به مانند ستاره ی دنباله

دار و در دست دیگر انگشتری درخشنده دارد. هنگام ظهور وی، خورشید ماه تاریک می شوند و زمین خواهد لرزید». [۱] .

پاورقی
[۱] ریک ودا، ماندالای ۴ و ۱۶ و ۲۴٫

 

چینیان
در «مهابهارت» یک فصل تمام به «کریشنا» اختصاص داده شده، و «بهگودگیتا» شرح و بسط همان فصل است. در «مهابهارت» پس از تقدیس فراوان از «کریشنا» چنین آمده است:
«کریشنا ظهور کرده جهان را نجات می دهد». [۱] .

پاورقی
[۱] او پانیشاد، ص ۶۴۷٫